top of page

Läget, killar?

En sammanställning av den research vi på Under Kevlaret dels gjort själva, dels hittat på annat håll om killars mentala hälsa. Texten är uppdaterad 16 maj 2024.


Killar & självmord

Av alla självmord i Sverige begås 70 % av män. Mellan 2006 och 2020 ökade suicidantalet med 1,8 % per år(!) i åldersgruppen unga vuxna 20-29 år. Suicid bland män 25-29 har ökat i oroväckande takt med mer än 38% sedan 2004. För killar/män mellan 15-44 är självmord den vanligaste dödsorsaken (Socialstyrelsen & Suicide Zero, 2023). Med andra ord: Det farligaste som finns för en man mellan 15 och 44, är han själv.


Killar & mental hälsa

Att killar och unga män som grupp mår sämre syns även i statistik om det allmänna psykiska välbefinnandet. I vår egen undersökning uppgav var sjätte kille i åldersgruppen 13-28 år att de mår dåligt (Under Kevlaret, 2022). Enligt Folkhälsomyndigheten är just unga killar (16-29 år) den grupp där det psykiska välbefinnandet försämrats mest sedan 2018. Över befolkningen som helhet är det psykiska välbefinnandet oförändrat. 


Var fjärde kille skulle hellre dricka tabasco än att gråta inför en killkompis. Var femte uppger att det inte är troligt att de skulle prata med varken sin pappa eller en killkompis om de mådde dåligt (Under Kevlaret, 2022). Samtidigt är det också den grupp som har svårast för att söka vård när de mår dåligt (Blom, 2022). Mer än var tredje kille uppger att de inte skulle prata med en psykolog. Mer än hälften säger att det inte är troligt att de skulle höra av sig till ungdomsmottagningen (Under Kevlaret, 2022). Många av oss håller det alltså för oss själva och vi verkar lära oss av vår omgivning att det är så vi bör göra. 


Tänk om killars motstånd att söka vård hänger ihop med en svårighet att prata om sina känslor?

Killar & känslor

Var fjärde kille uppger att de mycket ofta kände “jobbiga” känslor, exempelvis ångest, nedstämdhet och ensamhet, som unga. Av dessa är det en tredjedel som uppger att de inte pratat med någon alls om det. “Jag har svårt att prata om mina känslor” var vanligaste anledningen till varför killarna inte pratat om det (Under Kevlaret, 2022). Även undersökning från Interflora (2016) visar att 30 % av män upplever att de har svårt att sätta ord på sina känslor.


Är det inte ganska naturligt att undvika det som kan äventyra vår tillhörighet till gruppen?

Mer än varannan kille döljer sina känslor för att inte belasta andra. Det visar sig även att en tredjedel av unga killar undviker att visa känslor för att inte framstå som svaga (Under Kevlaret, 2022). Detta verkar dessutom hänga i när killar blir äldre, var tredje man medger nämligen att de undviker att prata om känslor för att inte framstå som jobbiga eller negativa (Interflora, 2016).


Mer än hälften av tillfrågade män i Interfloras (2016) undersökning svarar  nej på frågan “Har du den senaste månaden pratat om dina känslor (t.ex. sorg, kärlek, vänskap) med dina manliga vänner? (Interflora, 2016)


Saknar vi nära relationer för att vi döljer våra känslor, eller döljer vi våra känslor för att vi saknar nära relationer?

Killar & ensamhet

Mer än en tredjedel (36 %) av killar kände ofta ensamhet som ung (Under Kevlaret, 2022). Var tredje kille mellan 16 och 29 uppger lätta besvär av ensamhet och isolering. Dessa unga män är den åldersgrupp där flest uppger besvär. Samma åldersgrupp, alltså unga män, toppar också listan när det gäller svåra besvär av ensamhet och isolering (7%). (Folkhälsomyndigheten, 2022)


Kairos Future rapporterar vidare att ensamhet ofta leder till förstärkt upplevelse av meningslöshet och detta verkar vara extra påtagligt för unga män. Män upplever i allmänhet livet som mer meningslöst än kvinnor. Särskilt tydligt och kanske skrämmande är att 35 % av män mellan 18 och 29 år tycker att deras liv är meningslösa. (Gruvaeus et al., 2023)Referenser


Blom, Sara (2022). Unmet need for mental healthcare among men in Swedenhttps://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/70036/gupea_2077_70036_1.pdf 


Folkhälsomyndigheten (2022a). Ökning av suicid bland unga vuxna 20–29 år - Fördjupad analys. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ebca89599b3b4a0da1718f482aecbf5b/okning-suicid-unga-vuxna-20-29-ar.pdf


Folkhälsomyndigheten (2022b). Hur vanligt är det att känna sig ensam?


Gruvaeus, A., Pernemalm, P., Lanå Bolin, L., & Molander, R. (2023). Svenskarna, vardagen och meningslöshetens mörker. Kairos Future. https://3279625.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/3279625/Publications/Reports/Rapport%20meningsloshet.pdf


Interflora (2016). Därför pratar inte män om känslor. https://via.tt.se/pressmeddelande/3264015/darfor-pratar-inte-man-om-kanslor


Socialstyrelsen. (u.å.). Statistikdatabas för dödsorsaker [Dataset]. https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx


Under Kevlaret (2022). Hellre Tabasco än Känslor - en rapport om unga killars mentala hälsa och svårighet att uttrycka känslor. 

7 visningar

Comments


bottom of page