top of page
AdobeStock_275591818.jpeg

Start    |    Konsten Att Lyssna    |    Känslor    |    Behov    |    Övningar

Behov

Behov är de grundläggande drivkrafter som styr våra handlingar och känslor. Behov är universella och gemensamma för alla människor, oavsett kultur, ålder, kön eller bakgrund. Behov är inte detsamma som strategier, som är det vi GÖR när vi försöker tillfredsställa våra behov. Här beskriver vi några viktiga funktioner och varför det kan vara värdefullt att känna till och uttrycka sina grundläggande behov.

Vi har dessutom samlat en lista med grundläggande mänskliga behov.

Behov fyller flera viktiga funktioner för vårt välbefinnande. Här är några av dem:

Behov hjälper oss att orientera oss i livet
De ger oss en riktning och ett mål att sträva efter. De visar oss vad som är viktigt för oss och vad som ger oss mening och glädje.

Behov hjälper oss att förstå våra känslor
De är kopplade till våra känslor på så sätt att när våra behov blir tillfredsställda känner vi oss t ex glada, lugna, tillfreds eller entusiastiska. När våra behov inte blir tillfredsställda känner vi oss t ex ledsna, arga, frustrerade eller rädda. Läs mer om känslor här.

Behov hjälper oss att kommunicera med andra
De ger oss ett gemensamt språk och en gemensam grund att utgå från. De gör det möjligt för oss att uttrycka vad vi vill ha och vad vi inte vill ha, utan att kränka eller skuldbelägga den andra parten. De gör det också möjligt för oss att lyssna på och empatisera med andras behov, utan att ta ansvar för dem eller försöka lösa dem.

Behov är inte något man väljer att ha eller inte ha, utan något som man har naturligt och ofrånkomligt. Behov är inte heller något som man kan mäta eller jämföra, utan något som är unikt och personligt för varje individ.


Det som kan variera är hur medveten man är om sina behov, hur väl man kan uttrycka sina behov, och hur bra man kan tillgodose sina behov. Det kan också finnas skillnader i vilka strategier man använder för att tillfredsställa sina behov, och hur effektiva och hälsosamma de strategierna är.


Att vara medveten om sina behov är en förutsättning för att kunna kommunicera dem på ett tydligt och ärligt sätt. Att uttrycka sina behov är en förutsättning för att kunna få dem tillfredsställda på ett konstruktivt och respektfullt sätt. Att tillgodose sina behov är en förutsättning för att kunna må bra och leva ett värdigt liv.
 

Hur lätt var det att förstå innehållet på sidan?
Fattade ingentingSvårt att hänga medVarken svårt eller lättGick helt ok att förståKlockrent beskrivet

Behovslistan

Det finns flera olika sätt att ställa upp och kategorisera våra grundläggande mänskliga behov; Maslow tog fram en pyramid med en tydlig hierarki mellan behoven, medan Max-Neef ställde upp dem i en matris/cirkel istället för att inte riskera att värdera dem mot varandra.

 

Här nedan har vi valt att dels lista behoven i bokstavsordning, dels utifrån en kategorisering som gjordes av Marshall Rosenberg som grundade kommunikationsprocessen Nonviolent Communication (NVC).

 

När man börjar kategorisera dem märker man snabbt att de lätt går in i varandra, därför har vi upprepat behoven för vissa kategorier. Kategorin är egentligen inte viktig i sig, däremot kan det kanske bli lättare att först identifiera en behovskategori för att sen titta närmare på vilket specifikt behov det kan handla om.

Grundläggande mänskliga behov, i bokstavsordning

Acceptans
Autenticitet
Balans
Bekräftelse
Bekvämlighet
Beröring
Bidra
Boende
Deltagande
Effektivitet
Empati
Energi
Enkelhet
Fira
Fred
Fri vilja
Frihet
Förstådd
Förståelse
Gemenskap
Glädje
Harmoni
Hopp
Humor
Hänsyn

Inflytande
Inspiration
Integritet
Jämställdhet
Kontakt
Kontinuitet
Kreativitet
Kunnande
Kärlek
Lek
Luft
Lugn
Lärande
Mat
Medvetenhet
Mening
Närhet
Närvaro
Omtanke
Omväxling
Ordning
Respekt
Rättvisa
Rörelse
Samarbete

Samhörighet
Sex
Självrespekt
Självständighet
Skapande
Spontanitet
Stabilitet
Stimulans
Stöd
Säkerhet
Sörja
Tillhörighet
Tillit
Trygghet
Tydlighet
Underhållning
Uppskattning
Upptäckande
Utmaning
Utrymme
Uttryckande
Utveckling
Vila
Ärlighet
Ömsesidighet

Grundläggande mänskliga behov, kategoriserade

KONTAKT
Acceptans
Bekräftelse
Empati
Förstådd
Hänsyn
Kontinuitet
Kärlek
Närhet
Omtanke
Respekt
Samarbete
Samhörighet
Självrespekt
Stabilitet
Stöd
Tillhörighet
Tillit
Trygghet
Uppskattning
Ömsesidighet

ÄRLIGHET
Integritet
Närvaro
Autenticitet
Respekt
Empati

FYSISKA BEHOV
Bekvämlighet
Beröring
Boende
Energi
Luft
Lugn
Mat
Rörelse
Säkerhet
Sex
Vila

LEK
Glädje
Humor
Underhållning
Skapande
Kreativitet
Upptäckande
Frihet

FRED
Enkelhet
Gemenskap
Harmoni
Inspiration
Jämställdhet
Ordning
Rättvisa
Tydlighet
Säkerhet
Stabilitet
Trygghet
Kontinuitet

INFLYTANDE
Frihet
Fri vilja
Självständighet
Spontanitet
Utrymme
Deltagande
Ömsesidighet
Samarbete

MENING
Acceptans
Bidra
Balans
Deltagande
Effektivitet
Firande
Förståelse
Hopp
Kreativitet
Kunnande
Lärande
Medvetenhet
Omväxling
Stimulans
Sörjande
Tydlighet
Upptäckande
Utmaning
Uttryckande
Utveckling

bottom of page